Masterplan

Op 19 oktober 2005 keurde het bestuurscollege van de UGent het logistiek masterplan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte goed. In 2009 is men gestart met de uitvoering van deze plannen. Omdat de faculteit ondertussen wel moet blijven draaien wordt er gewerkt met een gefaseerde uitvoering. 

Nieuws
Contact
Planning
Uitgangspunten
Organisatie
Verhuis vakgroepen
Verhuis bibliotheken
Verdere informatie


Contact

Bij vragen over concrete dossiers of algemene planning, neem vooral contact op!

Vragen ivm Blandijn en/of vakgroepen:    - 0496/32.37.15
Vragen ivm Rozier en/of bibliotheken:      - 09/331.33.71


Planning

Ontvangen via DGF en binnen de faculteit afgetoetst qua haalbaarheid en uitvoering.

2015

April - December 2015

Renovatie middelste gevel Rozier 44 (stellingopbouw, afdekken ramen langs de buitenkant met doorschijnende gevelfolie tegen het stof, zandstralen, raamrestauratie of vervanging, montage dubbele ramen lang de binnenkant, raveelconstructie langs de binnenkant in de bureau's D0.25A, D0.25B, D0.25C D0.25D en D0.25F, restauratie voordeur.)

In de stelling komt een versterkte doorgang zodat de veilige toegang tot Rozier 44 gegarandeerd blijft.

De medewerkers in bureau's D0.25A, D0.25D en D0.25F verhuizen midden april 2015 tot augustus 2015 respectievelijk naar D0.11A, D0.11B, D0.11C.

November - December 2015 

Verhuis pc-knooppunt LW naar een tijdelijke locatie in het HIKO (Sint-Hubertusstraat 18). Verhuis administratie, uitleenbalie en handwerkzaal bijzondere collecties Boekentoren naar tijdelijke locatie (Sint-Hubertusstraat 8).

2016

Januari 2016

Verwijdering fietsenstalling langs de gevel van de Boekentoren in de Rozier vanaf 4 januari 2016. Alternatieven: parking Blandijn (personeel); fietsenstallingen tussen het UFO - De Brug en in de Lovelingstraat.

Afsluiting van de passage naast de Boekentoren naar de Blandijn voor voetgangers.

Start hydro-afbraak bij de gevels van de laagbouw en de afbraak van de terrasluifels van de Boekentoren. Dit heeft mogelijk geluidsoverlast tot gevolg. Onze excuses hiervoor.

Lente 2016

Start bouw Vandenhove paviljoen op de hoek tussen de Rozier en de Sint-Pietersnieuwstraat.

Zomer 2016

Start werken 3e en laatste fase Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte (binnenplaats, kelderniveau, gelijkvloers en tweede verdieping vleugel Magnel; hoofdingang Rozier 44). Een meer gedetailleerde planning volgt in januari 2016.

2018

Januari-februari 2018 (o.v.)

Definitieve verhuis bibliotheken Taalkunde (L14B, L14D, L14G, L17, L18, L19, L20, L33, L38, L45), Letterkunde (L10, L11, L12, L46), Talen en Culturen (L13, L90, L91, L94, L94A, L99, L99A), Archeologie (L62, L08) en Toegepaste Taalkunde (L22) naar de Faculteitsbibliotheek LW - fase 3 (Rozier 44 – gelijkvloers & 2e verdieping vleugel Magnel) en naar het tijdelijke depot De Sterre (DEPC)

 

Uitgangspunten

  • Centralisering van alle vakgroepbibliotheken in één centrale Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte;
  • Renovatie en herinrichting van de gebouwen Blandijn en Rozier 44;
  • Opsplitsing faculteit qua huisvesting in functionele entiteiten (grootste deel vakgroepen in Blandijn, alle bibliotheken in Rozier 44, centrale diensten in het voormalige HIKO).


Organisatie

Het decanaat is namens de faculteit verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van het Masterplan. De Directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) is verantwoordelijk voor de planning en de vlotte uitvoering. Er is ook nauw overleg met de Universiteitsbibliotheek, wier masterplan nauw samenhangt met het masterplan FLW, de Directie ICT (DICT) en het departement Veiligheid (FD).

Binnen de faculteit wordt de uitvoering van het masterplan rechtstreeks aangestuurd door de decaan, prof. dr. Marc Boone. Hij rapport op regelmatige basis over het project aan de faculteitsraad. De contactpersoon voor de vakgroepen is , voor praktische uitvoering is dat (DGFB). De contactpersoon voor de bibliotheken, documentaire collecties en drukoverschotten is . Communicatie gebeurt via de Nieuws-pagina van het masterplan op de website, via mail en via de faculteitsraad

Verhuis vakgroepen

Doordat gefaseerd alle vakgroepbibliotheken verhuizen naar de nieuwe faculteitsbibliotheek in de Rozier komt er ruimte vrij in de Blandijn die zal worden ingezet voor de huisvesting van vakgroepen en de inrichting van bijkomende auditoria en kleinere leslokalen. Inplanning van de vrijgekomen ruimtes gebeurt door de betrokken vakgroepvoorzitters, het decanaat en DGFB. Er is centraal budget voorzien om deze ruimtes na verhuis van de bibliotheken telkens eerst op te frissen.

Verhuis bibliotheken

Bij de bibliotheken wordt er een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke verhuizen en een definitieve verhuis naar de Faculteitsbibliotheek.

  • Het onderbrengen van de collectie op een tijdelijke locatie is voor sommige collecties nodig vanwege hun huidige ligging en om te kunnen starten met de renovatiewerken van de gebouwen. De exploitatie van deze tijdelijke bibliotheken blijft een verantwoordelijkheid van de betrokken vakgroepen. De faculteitsbibliothecaris start bij aanvang van elke tijdelijke verhuisbeweging en uiterlijk 4 maanden op voorhand met alle betrokken vakgroepen een ‘werkgroep tijdelijke verhuis bibliotheken’. Op deze bijeenkomsten wordt gesproken over de verhuisorganisatie, de exploitatie van de tijdelijke locaties, de dienstverlening, de catalografie, de benodigde personeelsinzet, etc...
  • Uiteindelijk zullen alle collecties overgebracht worden naar hun definitieve locatie, de nieuwe faculteitsbibliotheek. De collectie van een vakgroepbibliotheek wordt dan in overleg onderverdeeld in een deel dat in open rek hoort en een deel dat naar het depot van de Boekentoren verhuist. De exploitatie van deze bibliotheek wordt vanaf de overdracht volledig gedragen door de faculteitsbibliotheek. De faculteitsbibliothecaris start bij aanvang van elke verhuisbeweging en uiterlijk 6 maanden op voorhand met alle betrokken vakgroepen van die specifieke verhuis een ‘werkgroep verhuis bibliotheken’. Op deze bijeenkomsten wordt gesproken over de deselectie van de collectie, de catalografie(-achterstand), het inhoudelijk collectieprofiel, afspraken over selectie en acquisitie, personeelsbezetting, etc...

Meer informatie